Ειδήσεις

ΤΕΙ Θεσσαλίας : Μετονομασία σε Παν/μιο Εφαρμοσμένων Επιστημών


Εισήγηση για μετονομασία του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών θα καταθέσει ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Παναγιώτης Γούλας στη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Παιδείας.

Σημεία από την εισήγηση του κ. Γούλα :

Με την προτεινόμενη μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών:

  1. Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο,   σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από τα ΤΕΙ
  2. Θα αυξηθεί άμεσα η ελκυστικότητα των ΤΕΙ, αφού πλέον θα έχουν τόσο το status όσο και τον τίτλο του Πανεπιστημίου . Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της 2βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης ( συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και της Ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κολλέγια) με ευεργετικές συνέπειες  ως προς τη δυνατότητα να κάνουν σωστές ανώτατες σπουδές τα Ελληνόπουλα και να απασχολούνται όταν αποφοιτούν.
  3.  Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται  στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται  εντός των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σήμερα τα ελληνικά  Πανεπιστήμια δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τον τομέα αυτό, σε αντίθεση  με τα ΤΕΙ τα οποία “διστάζουν” να τον αναπτύξουν επειδή φοβούνται ότι το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στην θεσμική τους ολοκλήρωση.
  4. Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ’ εξοχήν υποδηλωτικός του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όρος.
  5. Για τον ίδιο λόγο θα αυξηθεί η ελκυστικότητα των ΤΕΙ στους προερχόμενους από τρίτες χώρες φοιτητές.
  6. Σε επόμενο στάδιο, αλλά πολύ σύντομα, θα δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες της χώρας όπου υπάρχουν Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, να προχωρήσουν, χωρίς αγκυλώσεις, φοβίες ή τάσεις ποδηγέτησης, διαδικασίες συγχώνευσης Πανεπιστημίων πλέον (των νυν Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών), ομοειδών Τμημάτων, καταργήσεις άλλων κτλ.

Ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών υπάρχουν δύο (2) τρόποι: Είτε η Πολιτεία λαμβάνει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία (μέχρι σήμερα η εμπειρία είναι αρνητική), είτε την πρωτοβουλία την αναλαμβάνουν τα Ιδρύματα και η Πολιτεία απλώς καλείται να ενεργήσει κατά τα θεσμικώς προβλεπόμενα ή να μην ενεργήσει αιτιολογώντας τη συμπεριφορά της αυτή.

Η με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία μετονομασίας ενός ΑΕΙ ολοκληρώνεται µε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη της Συνέλευσης και του Συμβουλίου του οικείου Ιδρύματος και της ΑΔΙΠ.

Ως αιτιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί  η προβλεπόμενη στο άρθρο 7, παρ. 6α του Ν. 4009/11 σύμφωνα με την οποία η μετονομασία λαμβάνει χώρα όταν “είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν”, και δ σύμφωνα με την οποία “δ) Όταν είναι σύμφωνες µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας”. Οι συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας οι οποίες εξυπηρετούνται, η καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων, καθώς και ικανοποίηση αναγκών της εθνικής οικονομίας,  περιγράφονται επαρκώς στα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

Προηγούμενο άρθρο Ημερίδα για τα τρόφιμα στο Παν/μιο Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Στις Βρυξέλλες για την Επιτροπή των Περιφερειών ο Κ. Αγοραστός