Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 στις 14 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 6:00 µ.µ. µε τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 2ης , 3ης και 4ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : 1η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2016 (∆’ Τρίµηνο) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση πιστώσεων – προϋπολογισµών στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ΚΑΠ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Πιστώσεων Προϋπολογισµού ΣΑΕΠ 017 και ΣΑΕΠ 517 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ∆ήµου Βόλου για το έργο: «Αποµάκρυνση Ανατολικού Πεσσού Ρωµαϊκού Υδραγωγείου ∆ηµητριάδας στη θέση «∆όντια» ∆ήµου Βόλου και τοποθέτησή του σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση χορήγησης κατά το έτος 2017, των αδιάθετων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων του έτους 2016». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισµός εκπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 9ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Παιδής Αθανάσιος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 10ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 της Π.Ε. Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 11ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΘΕΜΑ 13ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοµηχανίας παραγωγής τοµατοπολτού και πουρέ φρούτων, µε την επωνυµία «ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ Α.Ε.», στην Τ.Κ. Φίλιας, στη ∆.Ε. Σοφάδων του ∆ήµου Σοφάδων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 14ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Νίκαιας ∆. Κιλελέρ» στη θέση «Καρά Πηγάδι» του ∆. Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 15ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « ∆ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων, επεξεργασία λυµάτων και διάθεσης εκροής του οικισµού Καλών Νερών, της ∆ηµοτικής Ενότητας Μηλεών, του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της φεροµένης ως ιδιοκτησίας του κ. Χρυσικού ∆ηµητρίου, στον οικισµό Νηές, της Σούρπης του ∆ήµου Αλµυρού», των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 17ο : Σχέδιο ∆ιαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.∆.Α.) [µε συνηµµένα τεύχη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) και υδραυλικής µελέτης], για το λατοµείο σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 149.067m2, στη θέση “Χορεύτρα”, ∆.∆. Καλαµακίου, ∆ήµου 3 Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας µε φορέα εκτέλεσης τον ∆ήµο Νοτίου Πηλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 18ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση και λειτουργία υφιστάµενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4* ), δυναµικότητας 125 κλινών, µε την επωνυµία “MANDRAKI VILLAGE”, φερόµενης ιδιοκτησίας της “ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ Α.Ε.”, στη θέση “Μανδράκι – Κουκουναριές” του ∆ήµου Σκιάθου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση µείωσης της απόστασης, του προς επέκταση ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Λιβαδίου Ολύµπου του ∆ήµου Ελασσόνας, από υφιστάµενο ενεργό νεκροταφείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-97) και της µε αρ. ΚΥΑ 26882/5769/98 (ΦΕΚ 838/∆/23-10-98). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Yπόμνημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Η Επιτροπή των αγροτικών μπλόκων για τη δακοκτονία