Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στις 25 Απριλίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 5:00 µ.µ. µε τα παρακάτω θέµατα:

Α) Θέµα συζήτησης προ ηµερησίας διατάξεως: -Συντάξεις λόγω θανάτου

Β) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Θεσσαλών Συµπολιτεία » µε θέµα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : Οικονοµικός Απολογισµός οικ. Έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισµού 2017 (Α’ Τρίµηνο). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάρτιση του Εθνικού και του Συγχρηµατοδοτούµενου Π∆Ε 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο : Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισµού Παιδείας – ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Τουρισµού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο : Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Αγροτικού Τοµέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 7ο : Επιλογή µελών Περιφερειακού Συµβουλίου Καινοτοµίας Περιφέρειας Θεσσαλίας µε βάση την σχετική αξιολόγηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν 4386/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ενωση Ευρωπαικών Περιφερειών και Οργανισµών παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ προιόντων/AREPO. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 9ο : ∆ιορισµός υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει των αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18-10-2014(ΦΕΚ2896/Β΄/29-10-2014)& ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./82/20966/1- 9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανοµής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2014 και 2016 αντίστοιχα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 10ο : Προγραµµατισµός πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση νέου τροποποιηµένου σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο Λαρισαίων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΚ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση υπογραφής Προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ∆Ε ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 3 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ∆Κ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β ΦΑΣΗ)». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε τίτλο «Θέσπιση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού χώρου των Μετεώρων», προς εφαρµογή του άρθρου 2 παρ.2 του Ν 2351/1995 (Φ.Ε.Κ.:225/Α’/01-11-1995). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πολιτικών ασφαλείας των πληροφοριακών συστηµάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλοµπάτσιος Χρήστος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση νέων αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου, έτους 2017, για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 16ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 της Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Παιδής Αθανάσιος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης .

ΘΕΜΑ 17ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΘΕΜΑ 18ο : Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 2017 της Π.Ε Τρικάλων – Περιφέρεια Τρικάλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων. ΘΕΜΑ 19ο : Απόφαση περί προσωρινών µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας για την εκτροπή της κυκλοφορίας του τµήµατος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλου της αρ. 6 Εθνικής Οδού, στην παρακείµενη αριστερή παράπλευρη οδό µε κατεύθυνση προς Βόλο, για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση οδικού τµήµατος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 20ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ασύρµατου κόµβου ευρυζωνικών υπηρεσιών µε ονοµασία και κωδικό θέσης «242 3701-ΜΑΥΡΕΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» της εταιρίας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ. που προτείνεται να εγκατασταθεί στο Μαυρέλι του ∆ήµου Καλαµπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 21ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υφιστάµενη κτηνοτροφική µονάδα δυναµικότητας 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 140 µόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας της κας Παπαγγέλη Μαριγούλας και 50 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 35 µόσχων πάχυνσης ιδιοκτησίας του κου Μαργαρίτη Γεώργιου, που βρίσκεται στη θέση «Παλιοσαµαρίνα», στην Τ.Κ. Παλαιόπυργου, του ∆ήµου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 22ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάµενου κέντρου εκποµπής ψηφιακού σήµατος µε ονοµασία και κωδικό θέσης «3006051-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ» της εταιρίας “DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”, εγκατεστηµένου σε θέση πλησίον της Τ.Κ. ∆ιάβας του ∆ήµου Καλαµπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 23ο : Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ)» της ∆ηµοτικής Ενότητας αµπελώνα (πρώην ∆ήµου Αµπελώνα) του ∆ήµου Τυρνάβου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 24ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση βιορευστών ισχύος 500kWe, φερόµενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης “ΣΕΡΙΦΗΣ Α. – ΛΕΚΚΑΣ Χ. Ο.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Ντερµπίνια” της Τ.Κ. Κλοκωτού του ∆ήµου Φαρκαδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Επιτάχυνση των διαδικασιών ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Παρουσίαση της Ενιαίας Δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ