Ειδήσεις

Πρόγραμμα Σπουδών στην Αειφόρο και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή


Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τίτλο: «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή»

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Αντιστοίχως, ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2021-2022 στο ποσό των 2.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά (1.250 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (έως το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

 

Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή».
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
– Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο καλλιέργεια καινοτόμων και δυναμικών φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον.
– Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν ίδιες δραστηριότητες στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» χωρίς περαιτέρω κατευθύνσεις και με εξειδίκευση μόνο από το εργαστήριο/τα εργαστήρια όπου θα ολοκληρωθεί η ερευνητική διατριβή. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με βαθμό μεγαλύτερο του 6,50.

 

Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» διαρθρώνεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

 

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006

 

Προηγούμενο άρθρο Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην 1η Πανελλήνια Γιορτή Τρούφας στην Καλαμπάκα
Επόμενο άρθρο Πάρε τη ζωή στα χέρια σου….. Άναψε τη φλόγα της ζωής