Ειδήσεις

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων


Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, γνωστοποιείται στους καλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τα εξής : Σύμφωνα με την 3714/110476/4-9-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το ανωτέρω πρόγραμμα καλύπτει ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
α.Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση
i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους
ii. αναφύτευση
β.Φύτευση αμπελώνων βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης& δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31-12-2015
γ.Επανεμβολιασμός
δ.Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης – i Υποστύλωση
Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους
ζωής , δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ένα (1) στρέμμα
Τονίζεται ότι αμπέλια με επιτραπέζιες ποικιλίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να
μετατραπούν σε οινάμπελα
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υποβάλλουν αιτήσεις, από πρώτη (1) Μαρτίου έως και δεκαπέντε (15) Μαΐου 2016, στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο αμπελουργικό μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένοι προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα(ΟΣΔΕ), υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.
Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Ειδικότερα:
α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
• Αποδοχή κληρονομιάς,
• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
• Κτήση με προσκύρωση,
• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
• Κληρονομητήριο.
β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα , ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια ) ή χρησιδάνεια .
Η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη για την ένταξη στο πρόγραμμα και μετά την έγκριση ένταξης η διάρκεια μίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών .
9. Ατομική απόφαση ένταξης η έγκρισης στο πρόγραμμα νέων γεωργών
10. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και βεβαίωση κατά κύριο
επάγγελμα αγρότη
11. Φωτοτυπία θεωρημένου βιβλιαρίου ΟΓΑ (για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες)
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση στα τηλ. 2431351611 &
2431351608.

Προηγούμενο άρθρο Αισιόδοξα μηνύματα από την Ρουμανία για τον τουρισμό της Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Η οδός Κολοκοτρώνη απέκτησε φωτισμό