Κυρίαρχος ο πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία


 Σημαντική παραμένει η θέση του αγροτικού τομέα στη θεσσαλική οικονομία η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΕΠ) σε σχέση με το δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, ενώ απασχολεί και ένα σημαντικό ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής.

 Όπως καταγράφει η έρευνα που διεξήγαγε η ΠΑΣΕΓΕΣ για το διάστημα 2008 – 2010, παρά την οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στον αγροτικό τομέα καταγράφεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, σε επίπεδο Θεσσαλία.

Την ίδια χρονικό περίοδο το 17,5% των Θεσσαλών απασχολούνταν στον αγροτικό τομέα.. Σε αριθμούς για το 2008 στη Θεσσαλία απασχολούνταν 60.272 άτομα σε αγροτική δραστηριότητα, το 2009 60.965 και το 2010 έφτασαν τα 70.834.Από την ανάλυση της απασχόλησης στις τρεις βασικές ομάδες ηλικιών (15-44, 45-64 και 65 και άνω) προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των εισερχόμενων σε δραστηριότητες του αγροτικού τομέα στη Θεσσαλία αφορούν στη μεσαία κλάση ηλικίας με ποσοστό 22%, στοιχείο που συνδέει τη είσοδο στην αγροτική δραστηριότητα με την αδυναμία ένταξης σε θέση εργασίας όσο επιμηκύνεται η διάρκεια της ανεργίας σε ορισμένους κλάδους του δευτερογενούς κυρίως τομέα.

Για το 2008 στις ηλικίες 15 – 44 απασχολούνταν 23.490 άτομα, το 2009 22.212 και το 2010 25.057 με την μεταβολή να αγγίζει το 10.9%, στις ηλικίες 45 – 64 το 2008 τα απασχολούμενα άτομα ήταν 29.930, το 2009 31.602 και το 2010 36.516 με την μεταβολή να είναι στο 22% και για τις ηλικίες 65 – 75+ οι απασχολούμενοι στην γεωργία για το 2008 ήταν 6.853, για το 2009 7.151 και για το 2010 8.261 με την μεταβολή να αγγίζει το 20.5%.

Την ίδια χρονικό περίοδο η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ της Θεσσαλίας ανέρχονταν στο 24,8%.

Οι αριθμοί και η προοπτική

Οι παραπάνω δεν είναι απλώς αριθμοί. Δείχνουν, παράλληλα και ένα ασφαλή δρόμο για έξοδο από την κρίση. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας η οποία τείνει να λάβει διαστάσεις μάστιγας… Συνεπώς, η πρωτογενής παραγωγή οφείλεται να υποστηριχτεί, κατά προτεραιότητα, ώστε η τάση αύξησης της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να αποκτήσει μονιμότερο χαρακτήρα για τη Θεσσαλία.

Προηγούμενο άρθρο Μεγάλη προσέλευση για τις δωρεάν εξετάσεις χοληστερίνης
Επόμενο άρθρο Δωρεάν οι μετακινήσεις των ΑμΕΑ με το Αστικό