Ειδήσεις

Η Ν.Ε. Τρικάλων του ΠαΣοΚ για το Π.Δ. σχετικά με τα Μετέωρα


Η περιοχή των Μετεώρων έχει από το έτος 1988 συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, ενώ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 1 του ως άνω νόμου (Ν. 2351/1995), αναγνωρίσθηκε ως ιερή, οι δε εκεί υπάρχουσες από ετών μονές (αναγνωρίσθηκαν) ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερομένη διάταξη του εν λόγω νόμου (αρθ. 2§2), προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τους περιορισμούς ως προς την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων κ.λπ., κατόπιν προτάσεως και νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Πολιτισμού κι αφού προηγουμένως έχουν διατυπωθεί γνώμες ορισμένων φορέων και δη του Νομαρχιακού (ήδη Περιφερειακού) Συμβουλίου και της σύναξης των ιερών μονών της περιοχής.

Το τελικώς εγκριθέν κείμενο του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο η Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΠαΣοΚ διαφωνεί απολύτως, περιλαμβάνει έξι (6) άρθρα, τα οποία επιγραμματικά περιλαμβάνουν τα εξής:

Σύμφωνα με το αρθ. 1δεν επιτρέπεται εντός της καθορισμένης από το 1999 περιοχής των Μετεώρων α) να χρησιμοποιηθεί αιωρόπτερο κι αλεξίπτωτο πλαγιάς, β) να εγκατασταθεί μοντελοδρόμιο και να γίνονται πτήσεις αερομοντέλων κάθε κατηγορίας, γ) να πραγματοποιούνται πτήσεις αερόστατων κι αερόπλοιων-ζεπελιν, παρά μόνον εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και μόνον κατόπιν σχετικής αδείας του αρμοδίου Υπουργείου και μετά από γνώμη (δεν διευκρινίζεται αν θα είναι απλή ή σύμφωνη) της οικείας Μητρόπολης, η οποία προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τα ηγουμενοσυμβούλια των ιερών μονών των Μετεώρων, δ) να χρησιμοποιούνται οι βράχοι ως τόποι προσγείωσης ή απογείωσης πτητικών μέσων και συσκευών με προορισμό τον επανδρωμένο ή μη χειρισμό στον αέρα για λόγους αναψυχής ή αθλητισμού ή κι επαγγελματικούς, κατηγορία στην οποία ρητά υπάγονται και τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα-κάμερες (τα γνωστά drones), πάρα μόνον εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για την πιο πάνω περίπτωση, ε) να πραγματοποιούνται αγώνες με μοτοσικλέτες κι αυτοκίνητα, στ) να πραγματοποιείται οποιασδήποτε μορφής θήρα, ζ) να δημιουργηθεί οργανωμένη κατασκήνωση ή να εγκαθίστανται μεμονωμένες σκηνές, να σταθμεύουν τροχόσπιτα ή τροχοβίλες, να διαμένουν άνθρωποι στην ύπαιθρο εντός των ασκητηρίων, των προσευχαδίων και λοιπών σπηλαίων της περιοχής μετά τη δύση του ηλίου και η) να κινηματογραφείται, βιντεοσκοπείται με οποιονδήποτε τρόπο -και με εναέριες λήψεις- χώρος εκτός του περιβόλου των μονών, χωρίς την προηγούμενη άδεια του αρμοδίου Υπουργείου, για δε τους χώρους εντός του περιβόλου αυτών (μονών), πέραν της άδειας αυτής, απαιτείται επιπρόσθετα και η εκ των προτέρων συναίνεση της οικείας Μητρόπολης, μετά από προηγούμενη γνώμη των ηγουμενοσυμβουλίων των μονών.

Σύμφωνα με το αρθ. 2δεν επιτρέπονται επί όλων των βράχων όπου υπάρχουν μονές, επ’ αυτών που απέχουν 50μ. πέριξ αυτών, επ’ αυτών όπου εντοπίζονται κατάλοιπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος α) η ελεύθερη πτώση, β) το wing suit (συνδυασμός αιωροπτερισμού με ελεύθερη πτώση), γ) η αναρρίχηση και δ) η σχοινοβασία από βράχο σε βράχο.

Κατά το αρθ. 3επιτρέπονται οι αθλητικές δραστηριότητες σε όλα τα βραχώδη συμπλέγματα όπου δεν υπάρχουν μονές ή κατάλοιπα σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, υπό τον όρο της μη όχλησης των μοναζόντων και των επισκεπτών των μονών,

Σύμφωνα με το αρθ. 4, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών θα καθοριστούν οι αναρριχητικές διαδρομές από διαφόρους φορείς.

Τέλος, κατά το αρθ. 5, τα υφιστάμενα εμπορικά καταστήματα στους εξωτερικούς των μονών χώρους, θα συνεχίσουν να λειτουργούν νομότυπα μέχρι της συνταξιοδοτήσεως των επαγγελματιών που έχουν τις σχετικές άδειες. Μετά τη συνταξιοδότησή τους, παύει η ισχύς οποιασδήποτε άδειας κι οι χώροι όπου αυτά (καταστήματα) ευρίσκονται σήμερα, πρέπει να αποδοθούν καθαροί κατασκευών κ.λπ., έχοντας τη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας μόνον εκτός των ορίων του ιερού χώρου, όπως αυτός προσδιορίζεται-οριοθετείται.

Είναι προφανές ότι το εγκριθέν τελικώς σχέδιο, περιορίζει πολλαπλά τα δικαιώματα πολιτών στη δημόσια γη, ακυρώνοτας επί της ουσίας το χαρακτήρα του χώρου των Μετεώρων ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Εάν, τελικώς, το ως άνω εγκριθέν σχέδιο προεδρικού διατάγματος, υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταστεί νόμος του κράτους, η περιοχή των Μετεώρων θα καταστεί ουσιαστικά άβατο, αντίστοιχο της χερσονήσου του Άθω (Άγιο Όρος), δεδομένου ότι η μοναδική επιτρεπτή δραστηριότητα θα είναι η επίσκεψη στις μονές κι άρα ο μοναδικός τουρισμός που θα υπάρχει θα είναι αμιγώς θρησκευτικός κι αυτός “κολοβός”. Κι αν μεν το επιχείρημα είναι η προστασία των μνημείων, θεωρούμε ότι όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται γι’ αυτή, δεν πρέπει να ‘χει στο νου του την αποκοπή τους από τις κοινωνίες, αλλά την ενσωμάτωσή τους σ’ αυτές και τη ‘λειτουργία’ τους ως σημείου ζωής και πόλου ποικιλότροπης ανάπτυξης.

Η ένταση των περιορισμών στις διαφόρων ειδών δραστηριότητες (ακόμα κι η βιντεοσκόπηση με drone απαγορεύεται, θου Κύριε!), είναι τέτοια που κατά την εκτίμησή μας εγείρει πολλαπλά ζητήματα συνταγματικότητας του Προεδρικού Διατάγματος, τα οποία αναμφίβολα θα απασχολήσουν το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κι αν μεν τα όποια νομικής φύσης ζητήματα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας, εγείρεται κατά τη γνώμη μας κι ένα πολιτικής υφής ερώτημα, το οποίο θα έπρεπε η “πρωτο-δεύτερη φορά αριστερά” που βρίσκεται στην κυβέρνηση να απαντήσει: Είναι δυνατόν να μεταφέρονται αρμοδιότητες σε φορείς μη εκλεγμένους από την κοινωνία των πολιτών, οι οποίες σε ένα σοβαρό, φιλελεύθερο, κοσμικό κράτος θα ανήκαν αποκλειστικά στη Διοίκηση -με οποιαδήποτε μορφή κι αν αυτή εμφανίζεται και λειτουργεί-;

Εκ της Ν.Ε. Τρικάλων του ΠαΣοΚ

 

Προηγούμενο άρθρο Το ΠΑΜΕ Τρικάλων για την Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Επόμενο άρθρο Ο Δήμος Πύλης υποδέχεται τον Μάη