Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων


 Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2007), θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

Αντικείμενο και βασική δομή

Τα επιχειρησιακά προγράμματα περιέχουν ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπούν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των δράσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι

Σκοπός του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής αλλά και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των δήμων της ευρύτερης περιοχής με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα και προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από το Δήμο, με στόχο τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών.

Οφέλη

Η σύνταξη και εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος επιφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στον Δήμο Τρικκαίων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

  • H αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων
  • Η προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων
  • Η επίσπευση της ωρίμανση και της υλοποίησης των δράσεων
  • Η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και η αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου
  • Η διαύγεια των στόχων της δημοτικής αρχής
  • Ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων του τρόπου διοίκησης και η προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.
Προηγούμενο άρθρο Ο «Δον Καμίλο» στα Τρίκαλα
Επόμενο άρθρο Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τρικκαίων