Ειδήσεις

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας: Εγγραφές στο μελισσοκομικό μητρώο


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας, ότι εκδόθηκε η  υπ’ αριθμ. 140/106513 απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αραμπατζή, η οποία  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τ. Β) 1560/17-4-2021, αφορά νέους και ενεργούς μελισσοκόμους και προβλέπονται τα παρακάτω:

Η εγγραφή στο μελισσοκομικό μητρώο είναι υποχρεωτική για κάθε μελισσοκόμο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον  διατηρεί εντός της Ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον 5 κυψέλες ως αποκλειστικός , νομέας και κάτοχος αυτών.

Η εγγραφή με λιγότερες κυψέλες είναι προαιρετική.

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση εγγραφής στο μητρώο στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του τόπου μόνιμης διαμονής του, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Μία φωτογραφία για φυσικά πρόσωπα ή καταστατικό για νομικά πρόσωπα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή έγγραφο νόμιμης παραμονής στη χώρα εάν το φυσικό πρόσωπο προέρχεται από χώρα εκτός Ε.Ε, βεβαίωση  περί κατοχής κυψελών από τον μελισσοκομικό σύλλογο και τέλος αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των κατεχόμενων κυψελών (παραστατικά αγοράς κυψελών ή παραφυάδων εάν πρόκειται για αγοραπωλησία ή συμβολαιογραφικά έγγραφα εάν πρόκειται για μεταβίβαση ή κληρονομητήριο  εάν πρόκειται για κληρονομιά).

Εάν η αίτηση υποβάλλεται από μελισσοκόμο που κατέχει από προηγούμενα έτη μέχρι 20 κυψέλες,υποβάλλεται  άπαξ υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ο τρόπος απόκτησης και ο χρόνος κτήσης τους. Στη συνέχεια χορηγείται από την Δ.Α.Ο  ο κωδικός αριθμός και αφού γίνει η πυροσφράγιση  των κυψελών ενημερώνεται εγγράφως η Δ.Α.Ο ,γίνεται επιτόπιος έλεγχος ,καταχωρείται στο μητρώο και εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής σε αυτό, έως την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας μελισσοκόμου.

Στο μητρώο θα καταχωρούνται πλέον εκτός των στοιχείων των μελισσοκόμων, ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών και οι μεταβολές τους, οι παραφυάδες,η  ετήσια παραγωγή μελιού και λοιπών  προϊόντων, η διακίνησή τους και τα στοιχεία των αγοραστών,εκτός  εάν πωλούνται απευθείας στον καταναλωτή.

Οποιαδήποτε μεταβολή πάνω από 10% ή 5 κυψέλες δηλώνεται υποχρεωτικά στην Δ.Α.Ο εντός 15 ημερών.

Οι παραφυάδες δηλώνονται υποχρεωτικά στο μητρώο και εάν η αύξηση προέρχεται από αυτές η από αγορά τους λογίζονται ως κυψέλες μετά την παρέλευση 2 μηνών.Ετήσια αύξηση του αριθμού των κυψελών γίνεται αποδεκτή έως 50% του αριθμού κατεχόμενων κυψελών,μετά από αίτηση του μελισσοκόμου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.Οι παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο μητρώο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών υποβάλλονται  μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους στην Δ.Α.Ο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Κατά παρέκκλιση μπορεί ο μελισσοκόμος,εάν δεν έχει μεταβολή σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών να μην υποβάλλει νέα. Μελισσοκόμοι  που δεν υποβάλλουν δήλωση για 2 συναπτά έτη ειδοποιούνται από την Δ.Α.Ο να το κάνουν εντός ενός μηνός, διαφορετικά μετά από επιτόπιο έλεγχο επιβάλλονται κυρώσεις και διοικητικό πρόστιμο 300 ΕΥΡΩ.

Σε κάθε μελισσοκόμο θα χορηγηθεί ατομική μελισσοκομική ταυτότητα.

Τέλος οι μελισσοκόμοι που έχουν θεωρημένο και σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο, εγγράφονται αυτόματα στο μητρώο για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο και επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα  2431046311 (Στέφανος Παπαθανασίου και 2431046305 (Σωκράτης Πάντος).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Προηγούμενο άρθρο Ο Υπουργός Οικονομικών σε τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του ΣΘΕΒ για θέματα στήριξης των επιχειρήσεων
Επόμενο άρθρο Σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών