Ειδήσεις

Ανανεώσεις αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δ. Καλαμπάκας


Ο Δήμος Καλαμπάκας ενημερώνει  τους επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καλαμπάκας και  έχουν ανανεώσει τις άδειες τους , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια πως οι ανωτέρω άδειες ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3)ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις

του ίδιου άρθρου έως τις 31 Μαρτίου 2018  στο Δήμο Καλαμπάκας Γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων τηλ. επικ. 2432350284.

Για την ανανέωση της άδειάς του ο πωλητής θα πρέπει να υποβάλλει:

1.) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

2.) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

3.) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

4.) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36.

5.)κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6.) Παράβολο

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ-ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ  

Προηγούμενο άρθρο Κάλεσμα σε φορείς από το μπλόκο Μεγαλοχωρίου
Επόμενο άρθρο Τάξη και ρυθμίσεις για τη λαϊκή αγορά