Ειδήσεις

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της πολιτιστικής – τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων “Μουσείο Γεωλογικών σχηματισμών” στο Καστράκι


Από το πρακτικό της 6ης τακτικής δια ζώσης, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων. Στην Καλαμπάκα και στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία) σήμερα, την 12ην Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, ύστερα από την υπ. αριθ. πρωτ. 6913/5-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν παρόντες 21 Σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ.

Προηγούμενο άρθρο Στο Κάστρο των Τρικάλων, μαθητές/τριες του 17ου Δημοτικού Σχολείου
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα 1ης Πανελλήνιας Γιορτής Τρούφας